Start enquête

Start enquête

Enquête dorpsvisie Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

Wij (Dorpsbelangen) zijn bezig met de dorpsvisie voor Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen (verder als Hooghalen) en jij kunt ons daarbij helpen. Het doel van de dorpsvisie is om een beeld voor de toekomst te schetsen. De belangrijkste vraag hierbij is hoe wil het dorp er in 2035 voor staan? De dorpsvisie moet daarbij zicht geven op de kansen en mogelijkheden die Hooghalen heeft voor de toekomst. Deze enquête is onderdeel van het proces. Voor meer informatie over de dorpsvisie verwijzen we graag door naar de website.

Als inwoner, ondernemer of organisatie in Hooghalen weet jij het beste wat er in jouw omgeving belangrijk is. Het is immers jouw leefomgeving! Daarom vragen we je om mee te denken over de dorpsvisie en de onderstaande vragen te beantwoorden, die aan de hand van de volgende thema’s zijn onderverdeeld: wonen, ondernemen, voorzieningen, mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid en welzijn, recreatie en toerisme, buitengebied en landschap. Het kost je ongeveer 10 tot 15 minuten van je tijd en je bijdrage is anoniem.

 

Persoonlijke informatie
Wat is uw leeftijd?
Waar in Hooghalen woont u?
Woonsituatie
Werksituatie
Wonen:
Dit thema richt zich op wonen in Hooghalen. Daarbij wordt ingegaan op het woongenot en het woningaanbod in Hooghalen. Tevens wordt ingegaan op de groei van bewoners in Hooghalen.
Welk cijfer geef je het wonen in Hooghalen?
Hoe belangrijk vind je het dat dit onderwerp terugkomt in de dorpsvisie?
Er is binnen Hooghalen voldoende en goede woonruimte beschikbaar:
Wil je jouw antwoord toelichten?
Woon je prettig in jouw woning en/of heb je verhuisplannen?
Wil je jouw antwoord toelichten? (Indien er verhuisplannen zijn, is dit binnen Hooghalen?)
Ik zie het aantal inwoners van Hooghalen tot 2035 graag:
Wil je jouw antwoord toelichten?
Ondernemen:
Het thema ondernemen gaat in op de mogelijkheid om te kunnen ondernemen in Hooghalen. Met ondernemen bedoelen we de mogelijkheid om producten te maken en/of diensten te verlenen in eigen bedrijfsvorm.
Welk cijfer geef je het ondernemen in Hooghalen?
Hoe belangrijk vind je het dat dit onderwerp terugkomt in de dorpsvisie?
Welk cijfer geef je Hooghalen? (1 t/m 10)
Hoe belangrijk vind je het dat dit onderwerp terugkomt in de dorpsvisie? (Belangrijk, enigszins belangrijk, neutraal, niet belangrijk, helemaal niet belangrijk)
Van welke voorzieningen maak je gebruik?
Wil je jouw antwoord toelichten?
Wat voor voorzieningen zie je graag in Hooghalen die nu nog ontbreken?
Is er voldoende ruimte om te ondernemen in Hooghalen?
Waar ondervind je knelpunten in het ondernemen?
Mobiliteit:
Het thema mobiliteit gaat in op twee aspecten namelijk de bereikbaarheid van Hooghalen en verkeersveiligheid. Onder bereikbaarheid verstaan we de bereikbaarheid per fiets, auto of openbaarvervoer.
Welk cijfer geef je de bereikbaarheid van Hooghalen?
De bereikbaarheid van Hooghalen is:
Welk cijfer geef je de verkeersveiligheid van Hooghalen?
Hoe belangrijk vind je het dat dit onderwerp terugkomt in de dorpsvisie?
De verkeersveiligheid in Hooghalen is:
Wil je jouw antwoord toelichten? (Indien er verkeersonveilige plekken zijn waar bevinden die zich voor jou?)
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een breed begrip. Het thema duurzaamheid in deze enquête richt zich op de verduurzaming van Hooghalen. Waarbij duurzaamheid zorgt voor meer evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Is er aandacht voor verduurzaming binnen Hooghalen en wordt verduurzaming gestimuleerd.
Welk cijfer geef je de duurzaamheid van Hooghalen?
Hoe belangrijk vind je het dat dit onderwerp terugkomt in de dorpsvisie?
Ik zie graag dat Hooghalen als dorp inzet op verduurzaming:
Wil je jouw antwoord toelichten?
Gezondheid en welzijn:
Het thema gezondheid en welzijn gaat in op meerder aspecten. Allereerst op de gezondheidszorg voorzieningen. Onder gezondheidszorg voorzieningen verstaan we een huisarts, apotheek, tandarts en fysiotherapie. Ook de sport- en bewegingsvoorzieningen komen aan bod in dit thema. Omdat gezondheid niet alleen de fysieke gezondheid maar ook een sociaal aspect bevat is ook naoberschap en de sociale veiligheid onderdeel van dit thema.
Welk cijfer geef je de gezondheid en het welzijn van Hooghalen?
Hoe belangrijk vind je het dat dit onderwerp terugkomt in de dorpsvisie?
De gezondheidszorg voorzieningen in Hooghalen zijn:
Wil je jouw antwoord toelichten? (Indien deze niet voldoende aanwezig zijn, wat ontbreekt er?)
De sport- en bewegingsvoorzieningen zijn in Hooghalen:
Wil je jouw antwoord toelichten?
Hoe ervaar je de naoberschap/ zorg voor elkaar in Hooghalen?
Wil je jouw antwoord toelichten?
Heb je je wel eens onveilig gevoeld in Hooghalen?
Wil je jouw antwoord toelichten
Recreatie en toerisme:
Het thema recreatie en toerisme gaat in op hoe dit aspect ervaren wordt binnen Hooghalen.
Welk cijfer geef je recreatie en toerisme in Hooghalen?
Hoe belangrijk vind je het dat dit onderwerp terugkomt in de dorpsvisie?
Recreatie en toerisme is belangrijk voor Hooghalen:
Wil je jouw antwoord toelichten?
Ik zie het aantal recreanten en toeristen in Hooghalen graag:
Wil je jouw antwoord toelichten?
Heeft Hooghalen voldoende te bieden op het gebied van recreatie en toerisme?
Wil je jouw antwoord toelichten?
Buitengebied:
Dit thema gaat in op het buitengebied van Hooghalen. Het buiteengebied beslaat het gebied buiten de bebouwde kom van Hooghalen. Zijn er in dit gebied aspecten die spelen die belangrijk zijn voor de dorpsvisie. Dit kunnen aspecten zijn op basis van de bovenstaande thema’s of los daarvan.
Welk cijfer geef je het buitengebied van Hooghalen?
Hoe belangrijk vind je het dat dit onderwerp terugkomt in de dorpsvisie?
Zijn er onderwerpen die spelen in het buitengebied die van belang zijn voor de dorpsvisie? (indien niet van toepassing kun je deze vraag overslaan)
Landschap:
Het thema landschap gaat in op Hooghalen en omgeving. Daarbij kan men denken aan de groene omgeving en cultuurhistorisch waardevolle aspecten in de omgeving van Hooghalen.
Welk cijfer geef je het landschap van Hooghalen?
Hoe belangrijk vind je het dat dit onderwerp terugkomt in de dorpsvisie?
Welk(e) landschapskenmerk(en) in en om Hooghalen zijn voor je belangrijk en waarom?
Algemeen
Welke thema's wil je in de dorpsvisie terug zien? (kies er maximaal 3)
Waarom kies je voor deze thema's?
Waar ben jij tevreden over of zelfs trots op in jouw buurt of omgeving? (je mag meer dan één onderwerp invullen)
Wat zou je willen veranderen in jouw buurt of omgeving? (je mag meer dan één onderwerp invullen)
Zijn er nog laatste dingen die je aan ons wilt meegeven als het gaat over de leefomgeving in Hooghalen?