Project proces

Project proces

In mei heeft het bestuur van Dorpsbelangen besloten een nieuwe Dorpsvisie te ontwikkelen.

Keuze begeleidingspartner

In samenwerking met betrokkenen van gemeente Midden-Drenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe is een plan van aanpak opgesteld. In de zomer van 2019 zijn twee adviesbureau’s gevraagd hun plannen te presenteren voor het begeleiden van het gehele proces. Begin 2020 is gekozen voor het ingenieurs- en adviesbureau Antea Group, voormalig Oranjewoud.

Opstellen startnotitie

Tijdens de startbijeenkomst van de projectgroep in februari is een start gemaakt met de startnotitie. In de startnotitie wordt onder andere het doel en het proces beschreven. Deze notitie had het bestuur graag met de leden gedeeld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 6 april. Deze bijeenkomst heeft het bestuur helaas moeten annuleren.

Samenstellen klankbordgroep

Omdat de dorpsvisie samen met bewoners wordt gemaakt, gaat het project werken met een klankbordgroep. Deze groep is een afspiegeling van het dorp waarin zowel bewoners als verenigingen/stichtingen/werkgroepen zitting in nemen. De conclusies die de projectgroep groep maakt vanuit de resultaten van de enquête worden door de klankbordgroep beoordeeld. Daarnaast zal de klankbordgroep door de projectgroep worden gebruikt om de vraagstukken voor de juiste invulling van de dorpsvisie te toetsen.

Uitvoeren digitale enquête

De mening van alle dorpsbewoners is een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van de dorpsvisie. Om dit op een snelle manier te kunnen inventariseren is een online vragenlijst ontwikkeld. De resultaten van deze enquête zullen worden verwerkt in de dorpsvisie. Het bestuur hoopt op een hoge deelname zodat er een goed beeld ontstaat waar Hooghalen en omstreken in de toekomst behoefte aan heeft.