Dorpsvisie is in te zien

Dorpsvisie Hooghalen

Het bestuur van Dorpsbelangen geeft alle bewoners van Hooghalen  en omstreken de kans de concept-Dorpsvisie in te zien. Voor meer informatie over het proces van de Dorpsvisie, klik op het kopje DORPSVISIE op deze site.

Inhoudelijke inspraak

Mocht u willen reageren dan kan u tot 27 september een reactie sturen aan het secretariaat van Dorpsbelangen. (dbhooghalen@gmail.com)

Doel Dorpsvisie

In september 2019 is gestart met het proces. Met de nieuwe Dorpsvisie wil het bestuur een beeld voor de toekomst tot 2035 schetsen. De visie moet zicht geven op de kansen en mogelijkheden voor Hooghalen. Daarnaast moet het document houvast bieden om de gestelde doelen daadwerkelijk te behalen.

Klankbordgroep

De projectgroep heeft twee maal een bijeenkomst georganiseerd met een groep bewoners van het dorp, de zogenaamde klankbordgroep. 

Vervolgtraject

Op 4 oktober zal de concept-Dorpsvisie in de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen worden behandeld en worden vastgesteld. Daarna zal de definitieve Dorpsvisie aan het College en de gemeenteraad worden aangeboden.